Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

kredkowa
kredkowa
kredkowa
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viakajakkowalik kajakkowalik
kredkowa
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle via050996 050996
kredkowa
4653 713d
Reposted fromlabellavita labellavita via050996 050996
kredkowa
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Reposted frompassionative passionative via050996 050996
kredkowa
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viatransfuzja- transfuzja-
kredkowa
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura via050996 050996
kredkowa
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viatediousuncle tediousuncle
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover via050996 050996
kredkowa
Reposted frommrrru mrrru
kredkowa
0706 6759
Reposted frommarcelj marcelj
kredkowa
kredkowa
0809 4727
Reposted frominto-black into-black
kredkowa
...tylko dobra rada, by się w życiu nie dać chłostać, nikt nie powiedział, że droga będzie prosta...
— T.K
Reposted frompawelq89 pawelq89
kredkowa
(...) chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "FOKUS"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kredkowa
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
kredkowa
3414 6c57
Reposted fromjajebie jajebie viairmelin irmelin
kredkowa
Albert Einstein holding an Albert Einstein puppet, 1931
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl